Контрольні запитання

1. Що таке тваринництво як галузь економіки та які групи, класи, підкласи та категорії виділяють у ньому згідно з українською Класифікацією видів економічної діяльності та Державним класифікатором продукції і послуг?

2. У чому полягає завдання статистики тваринництва та які показники використовують для характеристики стану і розвитку тваринництва?

3. Наведіть основні ознаки класифікації сільськогосподарських тварин та групи, що розрізняють на основі цих ознак.

4. Назвіть основні групи тварин, що виокремлюють за віком і статтю.

5. Що розуміють під породою тварин і як класифікують тварин за породою?

6. У чому полягають особливості класифікацій сільськогосподарських тварин вітчизняної і зарубіжної статистики?

7. Назвіть показники кількості поголів’я сільськогосподарських тварин та викладіть методику їх визначення.

8. Що таке кормо-день і як визначають середнє поголів’я сільськогосподарських тварин на його основі?

9. Для чого перераховують поголів’я сільськогосподарських тварин в умовне поголів’я і які ви знаєте коефіцієнти перерахунку?

10. Що таке оборот стада та в чому полягає його значення? Яка його структура?

11. Що означає відтворення стада і які ви знаєте показники відтворення стада?

12. Як визначаються показникирозплоду, виходу приплоду в розрахунку на 100 маток і яловості корів?

13. Як визначаються показники забезпеченості стада ремонтним молодняком, вибракування і збереження худоби?

Завдання 1. На фермах господарства, де на 01.03 налічувалося 600 голів корів молочного стада, відбулися такі зміни: 04.03 переведено первісток до основного стада — 8 гол.; 09.03 продано державі на забій — 3 гол.; 11.03 видано селянським господарствам на відгодівлю — 10 гол.; 15.03 отримано в обмін — 5 гол.; 17.03 продано населенню — 4 гол.; 22.03 переведено корів з молочного стада на відгодівлю, нагул — 2 гол.

Визначте середньомісячне поголів’я корів на фермах господарства, скориставшись при цьому двома способами розрахунку. Якому з них слід віддати перевагу?Завдання 2. За даними місячних звітів за формою № 24-сг «Звіт про стан тваринництва» в сільськогосподарських підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби на початок кожного місяця за звітний рік становило (голів): 01.01.99 — 12000; 01.02 — 11710; 01.03 — 11690; 01.04 — 11880; 01.05 — 12605; 01.06 — 13000; 01.07 — 13484; 01.08 — 13440; 01.09 — 13316; 01.10 — 13120; 01.11 — 12960; 01.12 — 12900; 01.01.2000 — 12700.

Визначте середнє поголів’я великої рогатої худоби: 1) за кожний квартал; 2) за період випасу (01.05—01.10); 3) за рік в цілому. Зробіть аналіз руху поголів’я по кварталах, використовуючи абсолютні і відносні показники.

Завдання 3. За даними обліку поголів’я худоби станом на 1 січня 2000 р. поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах області, які мали корів, розподілялося таким чином:

Кількість корів, голів до 99 100—199 200—499 500—999 1000—2999 3000—5999 6000 і більше
Число госпо­дарств
У них поголів’я корів

Визначте: 1) структуру розподілу сільськогосподарських підприємств області за кількістю корів по числу господарств і поголів’ю корів; 2) середнє поголів’я корів на одне господарство за даними розподілу сільськогосподарських підприємств за кількістю корів по числу господарств і поголів’ю корів, медіану, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

Зробіть висновки щодо структури розподілу поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах області, а також однорідності і форми розподілу.

Завдання 4. Середньорічне поголів’я сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах району за 1999 р. становило (голів): корів (без корів на відгодівлі та нагулі) — 4581; бугаїв-плід­ників — 6; коней — 520; молодняку великої рогатої худоби і коней — 1502; свиней — 9047; корови на відгодівлі — 568.

Перерахуйте на основі наведених вище коефіцієнтів переведення тварин в умовні голови (корови на відгодівлі переводяться за коефіцієнтом 1,0) всіх тварин на умовне поголів’я за вартісними і кормовими коефіцієнтами. Результати перерахунку оформити у вигляді таблиці.

3.4. Натуральні показники продукції тваринництва

Продукція тваринництва в натуральному виразі складається з двох частин:

1) продукція, одержана в результаті нормальної життєдіяльності тварин, інакше кажучи, внаслідок їх господарського використання як засобів праці (молоко, вовна, яйця, мед і т. п.);

2) продукція, одержана в результаті вирощування, відгодівлі і нагулу (приплід, приріст молодняку, приріст маси тварин на відгодівлі і нагулі), при створенні котрої тварини виступають як предмети праці, або, інакше кажучи, засоби незавершеного виробництва. Вирощені дорослі тварини, залишені на плем’я як закінчена готова продукція, використовуються як засоби праці.

У галузях тваринництва одержують продукцію різних видів. Наприклад, у скотарстві одержують молоко, продукцію вирощування і побічну продукцію (гній). Продукція вівчарства виражається не тільки у вигляді вовни і молока, але й як продукція вирощування і побічна продукція. Вівці використовуються і для одержання овчин і смушок. Є своя специфіка і в інших галузях тваринництва.


0768594789998935.html
0768669909546914.html
    PR.RU™