На які групи поділяє суспільство М.Вебер за престижем?

а) на класи

б) на статуси

в) на партії

г) на загони

Як називається спрямованість висловлювання на слухача, яка виражається за допомогою інтонації, вставних слів, підсилювальних часток, звертань?

а) мобільність

б) комунікативність

в) стратифікація

г) комунікація

Тема 3. Права, свободи та громадянське суспільство.

Яких поглядів на права людини дотримувались Аристотель, Платон?

а) рівність «вільних» людей

б) рівність всіх людей,

в) права жінок

г) права рабів

Як називається система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення?

а) громадянське суспільство

б) комунікативність

в) стратифікація

г) комунікація

Які погляди є основою теорії природного (природженого) права?

а) рівність «вільних» людей

б) рівність всіх людей,

в) права жінок

г) права рабів

4. Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

а) бюджетна організація

б) прокуратура

в) міська рада

г) профспілка

Коли була прийнята Американська Декларація незалежності, яка висловила фундаментальний принцип, на якому заснована демократична форма правління?

а) 1976 р.

б) 1576 р.

в) 1798 р.

г) 1776 р.

6. Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

а) навчальний заклад

б) клуби за інтересами

в) міліція

г) районна рада

Коли Французька Декларація прав людини і громадянина виклала «природні, невідчужувані і священні права людини»?

а) 1976 р.

б) 1576 р.

в) 1798 р.

г) 1776 р.

8. Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

а) коледж

б) школа

в) обласна рада

г) релігійні організації

До якого покоління відносяться право громадянина на свободу думки, совісті та релігії, на участь у здійсненні державних справ, на рівність перед законом, право на життя, свободу і безпеку особи, право на свободу від довільного арешту, затримання або вигнання, право на гласний розгляд справи незалежним і неупередженим судом?а) першого

б) другого

в) третього

г) четвертого

Що відносять до атрибутів громадянського суспільства?

а) наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації,

б) незахищеність прав конституцією та законами

в) залежність від держави

До якого покоління відносяться право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу?

а) першого

б) другого

в) третього

г) четвертого

Що відносять до атрибутів громадянського суспільства?

а) відсутність публічного простору, засобів і центрів комунікації,

б) захищеність прав конституцією та законами

в) залежність від держави

г) незорієнтованість на громадські інтереси та публічну політичну діяльність


0773040262223336.html
0773126512762234.html
    PR.RU™